rahmani.hd@gmail.com 02833665275

مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی : دکتر حامد رحمانی
  • سمت : مدیر عامل شرکت رستا - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
  • rahmani.hd@gmail.com : ایمیل

برای دانلود رزومه اینجا را کلیک کنید